Phóng sự ảnh

  • Tàu chiến Pháp hoạt động ở Bắc Kì giai đoạn 1883-1886

    1. Vài nét về bối cảnh lịch sử và sự ra đời “Đội tàu chiến Bắc Kì

    Lịch sử Việt Nam giai đoạn chống thực dân Pháp 1858 – 1954 cho thấy một chân lí lịch sử, dù nước Pháp  chiếm ưu thế vượt trội so với nước ta về công nghệ, vũ khí, tàu chiến, nhưng kết quả nước Pháp xâm lược vẫn là nước bại trận, sau chiến thắng của ta ở Điện Biên Phủ năm 1954.

    20/12/2018 Xem thêm