Ban hành 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, hệ thống điều khiển tự động và từ xa và hoạt động kéo trên biển

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công vừa ký Thông tư số 25/TT-BGTVT ngày 14/10/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.


Cụ thể, Bộ GTVT ban hành kèm theo Thông tư số 25/TT-BGTVT 03 QCKTQG:

QCKTQG về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc. Mã số đăng ký: QCVN 54: 2019/BGTVT.

QCKTQG về hệ thống điều khiển tự động và từ xa. Mã số đăng ký: QCVN 60:2019/BGTVT

QCKTQG về hoạt động kéo trên biển. Mã số đăng ký: QCVN 73: 2019/BGTVT.

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi : 2016, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ như sau:

“1. Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu”.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

T.H