Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa ký Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

​​​Quy chuẩn quy định về việc kiểm tra, kết cấu và trang bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp ráp trên các tàu biển Việt Nam, các giàn cố định, di động trên biển, các kho chứa nổi sử dụng cho mục đích thăm dò và khai thác dầu khí trên biển.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên là Cục Đăng kiểm Việt Nam, các chủ tàu, các cơ sở thiết kế, đóng mới, hoán cải và sửa chữa tàu, các cơ sở chế tạo động cơ, trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp đạt trên tàu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, số hiệu: QCVN 26: 2018/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 2 năm 2019. QCVN 26: 2018/BGTVT thay thế QCVN 26: 2016/BGTVT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2019.