Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTƯ lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SBIC lần thứ IV

Ngày 20 - 21/11/2020, tại Công ty Đóng tàu Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (SBIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương (DNTƯ) lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) lần thứ IV; Bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức Cách mạng trong thời kỳ mới” và Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 110 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 25 tổ chức cơ sở Đảng khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Khối DNTƯ về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTƯ, báo cáo viên Trung ương, đã quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu các nội dung cơ bản về chuyên đề “Đạo đức Giáo dục đạo đức Cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới ”

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTƯ quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTƯ khóa III

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực SBIC, đã khái quát về quá trình tổ chức, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Đảng bộ SBIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí khẳng định, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã quán triệt triển khai nghiêm túc, toàn diện công tác chuẩn bị nội dung đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Kết quả: Đại hội cấp cơ sở bầu được 148 cấp ủy viên và tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã bầu được 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Tổng Công ty khóa IV

Đồng chí Ngô Tùng Lâm cũng quán triệt Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Tùng Lâm cũng nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ cán bộ, đảng viên, người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Tổng công ty. Trong bối cảnh Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, các bộ ngành liên quan, cũng như những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh,…. ngay sau Hội nghị, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của đơn vị và thực hiện viết bài thu hoạch thực chất, theo đúng quy định. Mỗi đại biểu dự hội nghị với vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội III của Đảng ủy Khối DNTƯ và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Đảng bộ SBIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo bước chuyển biến mới trong lãnh đạo, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu,… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội III Đảng bộ Khối DNTƯ và Đại hội Đại biểu Đảng bộ SBIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Kiều Hưng - Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phát biểu lĩnh hội ý kiến và cảm ơn lãnh đạo cấp trên

Theo Kế hoạch của Đảng ủy SBIC, các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ SBIC hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong tháng 12/2020.

Hội nghị cũng bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong đời sống xã hội với 04 chuyên đề: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tường, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Chí Dân