SBIC kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Ngày 03/02/2020, tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Đảng bộ Công ty mẹ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), đồng thời tổng kết hoạt động năm 2019, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đảng bộ Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy là tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Công ty như các TCCSĐ tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Tuy nhiên, trong thực nhiệm nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Đảng bộ không chỉ trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ như ở các đơn vị thành viên mà còn phải thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của các đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

Hiện tại, Đảng bộ có 12 chi bộ với 116 đảng viên, trong đó đều là đảng viên chính thức. Ban Chấp hành Đảng bộ có 8 đồng chí ủy viên, trong đó có 02 đồng chí trong Ban thường vụ; UBKT đảng ủy gồm 05 đồng chí, đồng chí Chủ nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc đều giữ cương vị trưởng hoặc phó các ban chuyên môn; không có cán bộ làm chuyên trách công tác Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Tùng Lâm – Phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng giám đốc đã báo kết quả công tác năm 2019. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt tất cả các văn bản nghị quyết, quy định, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng Công ty đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty mẹ; Nghiêm túc các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty; Đã bám sát và cụ thể hoá các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ; Giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề cơ bản, trọng tâm có liên quan đến hoạt động của Đảng bộ; tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện;…

Năm 2019 các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo nội quy, quy chế của doanh nghiệp; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trong hệ thống từng tổ chức MTTQ và các đoàn thể, hội.

Theo báo cáo, mặc dù gặp nhiều thách thức, khó khăn về việc kiện toàn bộ máy quản lý - điều hành doanh nghiệp nhưng toàn bộ hệ thống vẫn nỗ lực tổ chức hoạt động sán xuất kinh doanh (SXKD) đạt mức chỉ tiêu khả quan trong năng 2019 và tạo quỹ việc làm chuyển tiếp sang năm 2020. Tạo nền tảng cơ sở để triển khai công tác SXKD năm 2020 một cách liên tục.

Năm 2019, Đảng ủy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty mẹ được duy trì sinh hoạt hàng tháng và đi vào nề nếp. Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường và có chiều sâu. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức và luật định.

Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, Đảng ủy Công ty mẹ Tổng công ty nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể tham mưu công tác tái tinh giảm biên chế, công tác cổ phần hóa,…

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SBIC phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SBIC cho rằng:  Năm 2020 là năm bản lề quan trọng của cả đất nước, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, một năm có rất nhiều dịp kỷ niệm lớn. Do đó, lãnh đạo các cấp của SBIC chỉ đạo toàn diện hoạt động, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, Đảng uỷ SBIC cần chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội theo đúng các tinh thần chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương.

Năm 2020, Đảng bộ sẽ chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty trong việc hoàn thành công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp; Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, mọi nghĩa vụ với Nhà nước; Thực hiện đảm bảo tiền lương và chế độ, chính sách đối với người lao động; Tích cực tham gia các hoạt động, công tác an sinh xã hội.

Chỉ đạo các Ban chuyên môn phối hợp với nhau thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty mẹ, đặc biệt là nhiệm vụ SXKD, tìm kiếm bạn hàng, hợp đồng đóng mới, sửa chữa, công tác cổ phần hóa.

Đảng bộ sẽ tích cực tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty trong việc nâng cao năng lực, quản lý điều hành, tiếp cận công nghệ mới. Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo Tổng công ty trong việc cụ thể hóa Kế hoạch phát triển thị trường, xúc tiến thương mại 2018 - 2020 để thống nhất triển khai cả thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước. Đẩy mạnh, nâng cao vai trò điều phối của Công ty mẹ trong công tác này, nhằm nâng cao hiệu quả, uy tín, hiệu quả công tác xúc tiến thương mại toàn TCT. 

Đảng bộ cũng đề xuất lãnh đạo TCT sớm kiện toàn lãnh đạo TCT phụ trách công tác thương mại, lãnh đạo Ban KDTM và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho ban KDTM đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công lãnh đạo TCT tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Ban KDTM nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Chi Bộ.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thương mại toàn TCT, thực hiện nghiêm các quy định về giám sát, kiểm tra về công tác thương mại, quản lý hợp đồng theo quy định của TCT; chủ động đề xuất những điều chỉnh cần thiết về hệ thống quy định, cơ chế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại toàn TCT.

Năm 2020, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế của năm 2019 và căn cứ tình hình thực tế, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra các giải pháp để khắc phục như: Tích cực tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2020; Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm thị trường, bảo đảm việc làm cho người lao động; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng việc tiếp tục triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty ban hành trong năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Công ty Mẹ, các thông báo kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty mẹ hàng tháng về tái cơ cấu và sản xuất kinh doanh.

Chí Dân