THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM 2020

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM