Công ước - luật

  • Kỳ họp lần thứ 73 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC 73): Nhiều thay đổi trong công ước, văn kiện

    Kỳ họp lần thứ 73 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) có sự tham dự của các phái đoàn đến từ 173 quốc gia Thành viên và các Thành viên liên kết; các đại diện của các Chương trình Liên hợp quốc, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị khác; các quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ có thoả thuận hợp tác; và các quan sát viên từ các tổ chức phi chính phủ có chức năng tư vấn. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp bao gồm các đại diện từ Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam.

    15/02/2019 Xem thêm