Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong 2 ngày 27, 28/7, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ được bầu gồm 04 đồng chí (01 đồng chí sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ). UBKT gồm 05 đồng chí. Trưởng Ban Nữ công Tổng công ty được giao cho đồng chí Phạm Thị Mai Hiên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đảm nhiệm. Đại hội cũng bầu 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho CNLĐ và tổ chức Công đoàn Tổng công ty đi dự Đại hội Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.