Giảm nhiều loại phí dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền vận tải biển

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư mới ban hành đã được Bộ Tài chính cho phép miễn các loại phí: trọng tải tàu, phí bảo đảm hàng hải đối với tàu, thuyền hành trình đến vị trí kiểm dịch hoặc cách ly tại khu vực hàng hải khác (nơi có đủ điều kiện kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo điều động của cảng vụ hàng hải để phục vụ công tác phòng, chống dịch, kiểm dịch trong thời gian công bố dịch bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng với đó, miễn phí neo, đậu đối với tàu, thuyền trong thời gian phải neo chờ thực hiện kiểm dịch y tế trước khi đưa tàu, thuyền vào cầu cảng thực hiện xếp dỡ hàng hóa, đón, nhận, trả khách hoặc trong thời gian tàu, thuyền buộc phải neo đậu cách ly tại vị trí chỉ định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Các quy định trên sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 27/8/2021 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp hàng hải đang chịu tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các nội dung khác còn lại của Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2021.

A.T