Công ty CP Cảng Chân Mây: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 07/4, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Toàn cảnh Đại hội

Năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị chịu nhiều ảnh hưởng không nhỏ do tác động từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đứng trước những khó khăn thách thức đó tập thể lãnh đạo và các CBCNV luôn luôn đồng lòng cố gắng vượt qua những khó khăn để đưa công ty ngày càng phát triển bền vững và ổn định.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Toàn - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán ngày 14/02/ 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Biểu quyết các chỉ tiêu năm 2023 cũng như các giải pháp thực hiện; Biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2022; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

Các cổ đông tham gia biểu quyết

Các cổ đông đã tham gia biểu quyết đạt 100% số phiếu tán thành với những nội dung được báo cáo tại Đại hội. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với dự kiến tổng sản lượng hàng rời đạt 4.500.000 tấn, sản lượng hàng container đạt 34.000 TEUs, doanh thu từ sản xuất kinh doanh đạt 238 tỷ đồng.

Năm 2023, Cảng Chân Mây tiếp tục tập trung mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thị trường, chú trọng củng cố thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kho bãi, phát triển dịch vụ logistics,… nhằm đáp ứng lượng hàng hóa ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo, CBCNV Cảng Chân Mây trong năm 2022. Ông Nguyễn Tiến Đạt đã chỉ đạo tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đặt biệt là các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. “Cần chú trọng hơn đến các giải pháp tài chính, hạ tầng thiết bị và các giải pháp chuyển đổi số nhằm giảm thiểu chi phí và thời gian làm hàng, đưa công tác khai thác hàng container ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động” – ông Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Năm 2022 đã khép lại, đánh dấu một năm với nhiều thách thức và khó khăn, nhưng bằng những quyết tâm và nỗ lực, tập thể lãnh đạo và CBCNV Cảng Chân Mây đã vượt khó để đạt nhiều thành quả quan trọng. Trong thời gian tới, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Cảng Chân Mây sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua nhưng với sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết, sức sáng tạo và tinh thần đổi mới của tập thể CBCNV công ty, Cảng Chân Mây sẽ phấn đấu đạt được những mục tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2023 đã đặt ra.

CMP