Nghiên cứu - trao đổi

  • Xây dựng kinh tế biển xanh - trọng điểm cho phát triển bền vững biển Việt Nam

    Theo chương trình nghị sự, Hội nghị Trung ương 8, tổ chức từ ngày 02 đến 06-10 tới sẽ có nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Liên quan đến nội dung này, TCCSĐT giới thiệu bài viết “Xây dựng kinh tế biển xanh - trọng điểm cho phát triển bền vững biển Việt Nam” của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

    18/10/2018 Xem thêm